potloden

Partijenvergelijker

Klik op een van de onderstaande logo's om de kieslijst en de speerpunten van een partij te bekijken.


Stellingen

Rondweg west moet direct opgestart worden

Nu we zien hoe lang het heeft geduurd voordat rondweg oost is gerealiseerd moet er niet langer gewacht worden maar direct rondweg west opgestart worden.
Wedervraag inzake westelijke rondweg; Welke ozb stijging zou dit teweeg brengen? Investering van 12 miljoen en afschrijving in 40 jaar is 3 ton per jaar, plus liquidatie beslag à 3 ton per jaar is 18% ozb stijging.
Wij zijn het hiermee eens. Van het traject met rondweg oost moeten we leren, en het nu beter (= sneller) doen. De entree van Nunspeet (stationsgebied) moet ook aangepakt worden. Dus nu al strategische aankopen doen voor rondweg noord
We moeten wachten tot Rondweg Oost procedureel is afgerond, daarna moeten we onderzoek doen naar benodigde ontsluitingen van West en Stationsplein.
We moeten in 2014 beginnen. Doelstelling; Nunspeet bereikbaar en veilig met aandacht voor fietsers. Geen postzegel oplossingen maar een totaalvisie ontwikkelen.
Inzetten om zo snel mogelijk Rondweg West te ontwerpen en er aan te beginnen. In tegensteling tot huidig college welke wil wachten totdat Rondweg Oost er ligt.
Rondweg West direct opstarten, het Stationsplein is een grote ergernis en moet in de plannen verwerkt worden, eventueel moeten we het VVV verplaatsen.


Plan 'molensteen' moet anders

Omdat Nunspeet krampachtig vasthoudt aan de realisatie van plan Molenbeek gaan diverse initiatieven van ondernemende Nunspeters niet door.
Molenbeek: zeer goede vraag, een enorme juridische procedure. Er moet opnieuw overwogen worden met welke snelheid er gewerkt moet worden etc.
Wij vinden dat Molenbeek moet worden herbezien en dat met het plan creatiever moet worden omgegaan. Er moet nu geanticipeerd worden op de toekomst. Het Kwalitatief Woningbouwprogramma moet aan de kant
Het Kwalitatief Woningbouwprogramma moet aan de kant, dit heeft SGP in de provincie bepleit. Wij zijn voor ruimer beleid. In het vorige coalitie akkoord stond: geen partiële bestemmingsplan wijzigingen meer. Bij nieuw akkoord is de SGP hier geen directe voorstander meer van.
Niet frustreren van initiatieven vanwege de grondproblemen van de gemeente. Desnoods het programma verminderen. De rekenkamer is aan het berekenen wat voor consequenties dit kan hebben. Accepteer de consequenties wanneer deze in beeld zijn en schrijf ze af. Opmerkelijk: in hulshorst zijn enkel starterswoningen verkocht en huurwoningen gevuld.
De afspraken van het Kwalitatief Woningbouwprogramma zorgen ervoor dat we muurvast zitten: we moeten een oplossing zoeken voor de begroting. Het aantal wooneenheden in molenbeek moet naar beneden, de opbrengst moet ook naar beneden. Compensatie door initiatiefnemers andere plannen mee te laten betalen. NUON gelden moeten aangewend worden: we moeten ruimte creëren en naar behoefte bouwen. Dus grotere kavels waardoor er minder woningen in Molenbeek komen zodat er ruimte is voor inbreiding.
Plan Molenbeek moet herbezien worden. Hoeveelheid wooneenheden moet naar beneden bijgesteld worden. Hierdoor wordt de kwaliteit verbeterd. Bij financiële noodzaak geen nieuwe woningen plannen. De kosten moeten we gelijk afboeken.


De cultuur op het gemeente huis moet om

Ondernemers met goede ideeën worden lamgeslagen door de werkwijze op het gemeentehuis die zich kenmerkt door traagheid en het redeneren vanuit beperkingen.
Er moeten naambordjes voor baliemedewerkers komen zodat men weet wie hij voor zich heeft
Het CDA pleit voor een cultuur omslag binnen het ambtenaren apparaat. Het CDA wil toe naar accountmanagers die een ondernemer verder helpen. Een gemeentelijke samenwerking kan zorgen voor een kwaliteitsverbetering. Ambtenaren moeten geen beren op de weg zien, maar de weg juist "beer vrij" maken.
Meedenken moet, echter moeten er geen valse verwachtingen worden gewekt. Dus we moeten niet te ver gaan.
Nunspeet blijft zelfstandig maar anders en met een kleinere overheid. We moeten kansen zien, risico's beheersen in plaats van vermijden en oplossingen zoeken. De verantwoordelijkheid ligt bij de burger en ondernemer; samen de schouders eronder.
Men ziet geen kansen maar bedreigingen. Ondernemers worden niet begrepen, de gemeente is aan het inslapen. Er wordt te snel gezegd dat iets niet mogelijk is bij de provincie. Nunspeet staat in de top 10 bij de Raad van State met zaken aangaande ruimtelijke ordening.
Ondernemers moeten aan de bel trekken als ze geen gehoor krijgen bij de gemeente. Er is geen signaal van ondernemers richting de PVDA geweest.


Bestemmingsplannen zijn te krap

Initiatiefrijke ondernemers worden beperkt omdat het bestemminsplan de bedrijfsvoering bepaald.
We moeten de zwaartste categorie behouden om bedrijven te kunnen plaatsen.
CDA: regelgeving moet algemener en minder specifiek, dus meer vrijheid voor de ondernemer
Zekerheid geven naar bedrijven en burgers is belangrijk. Maatwerk moet kunnen
Andere cultuur: minder regels, niet betuttelende regels: Wél handhaven!
VVD regelt het wél: ruimte om te ondernemen!
Er moeten duidelijke regels zijn in het bestemmingsplan om excessen te voorkomen. PVDA is voor maatwerk.


Samenwerken moet

Nunspeet moet zelf actie nemen en niet wachten tot het wordt ingedeeld.
De eigen identiteit behouden én frontoffice in Nunspeet behouden! Gemeentebelang vindt het erg jammer dat Meerinzicht niet is doorgegaan. Wij moeten voortouw nemen en niet afwachten totdat partnergemeentes worden toegewezen!
Het CDA is het hiermee eens en verwacht daardoor kwaliteitsverbetering. Het CDA is tegen allerlei verschillende verbanden per onderdeel (olievlekken)
Zolang het kan Nunspeet houden zoals het is. Wisselende samenwerkingsverbanden zijn inderdaad onduidelijk maar van boven opgelegd (milieu en veiligheid). We willen niet in Meerinzicht vanwege de 100.000 inwoner discussie; we zijn bang voor Harderwijk. Wel een gezicht naar Elburg en Oldebroek houden vanwege de politieke situatie.
Nunspeet zelfstandig maar anders: nu ál 35 samenwerkingsverbanden; we moeten op deze weg verder. De definitie van gemeenschap luid: samenwerking tussen overheid en burgers en ondernemers + gebruik maken van sociale kracht van de samenleving. Wij hebben zorgen over structuur en cultuur van Meerinzicht; we zijn blij niet te hebben ingestemd want Meerinzicht werd op de duur duurder in plaats van goedkoper.
VVD pleitte voor samenwerkende gemeentes al vóórdat dit door Den Haag werd opgelegd! Nú samenwerken en overhead delen, Meerinzicht geniet de voorkeur. Fuseren moet? NEE! Samenwerken? JA!
PVDA is voor samenwerking met meerdere gemeenten omdat er dan meer specialisten in eigen huis komen waardoor procedures beter kunnen worden voorbereid zonder het inhuren van externe bureaus.


VVV wat doen we er mee?

Het instituut VVV is niet meer van deze tijd en moet anders.
Moeten we niet online en afscheid nemen van het pand en hybride gaan?
We moeten niet praten over VVV, maar over toeristen informatie. We moeten naar een digitale VVV gecombineerd met agentschappen
Gastheerschap belangrijk, dit moeten we in het dorp houden. Grootschaligheid zoals Veluws bureau voor tourisme kost altijd teveel geld.
Toerisme is belangrijk: wij hebben lokaal gastheerschap in hoog vaandel. We moeten op veluws niveau promoten. Wij zijn niet tevreden over het Veluws bureau voor tourisme, dit moet anders. We moeten de VVV wel behouden in combi met kleine kernen en bij voorkeur in het Museum aan de Stationslaan.
Veluws bureau voor tourisme; het budget gaat op echter is de service minder. Vanuit het bedrijfsleven moeten we initiatieven beginnen met opstartkapitaal van de gemeente. De combi met transferium is een grote gemiste kans. We moeten terug naar het 'oude' VVV met betrokken leden.
De VVV en het Gastheerschap zijn belangrijk voor de toeristen. We moeten het VVV kantoor verplaatsen naar bijvoorbeeld het museum, en duidelijke borden aanbrengen vanaf station naar het VVV.


Care Valley

Nunspeet moet zich samen met de regio profileren als Care Valley om daarmee de werkgelegenheid te genereren.
Laten we geen kneusjes naar Nunspeet halen gezien de ontwikkelingen dat gemeentes zelf meer zorg moeten faciliteren. We moeten wel commerciële bedrijven zoals Tilcentrum, Prominent, Molenaar, Well Fair hierheen halen. We moeten wel uitkijken dat je de vergrijzing niet over je afroept en vervolgens voor de kosten moet opdraaien. Nunspeet moet geen zorgcity worden in verband met de kosten die door de gemeente gedragen dienen te worden.
CDA: niet alleen praten over zorg, maar vooral ook over toeristen. De Care Valley moet meer worden gepromoot in samenwerking met de Regio Noord-Veluwe.
SGP wil hiervoor gaan, het gaat echter niet alleen om de softe zorgsector. De benaming 'GROEN en GASTVRIJ' zou beter zijn.
Dit is een kans: een campus voor speciaal onderwijs met de opbrengst concreet in FTE te meten. Initiatief vanuit de ondernemers gewenst!
Care Valley is geen streven maar wel een kans. Wij moeten uitkijken niet het Wassenaar van de Veluwe te worden maar we moeten investeren in jongeren en ondernemers.
Werkgelegenheid creëren is belangrijk. Zorg op de Veluwe moeten we promoten. Hierbij is subsidie is mogelijk.


Elspeetse bedrijvenstrip

Wat is jullie mening betreffende de Elspeetse bedrijvenstrip.
Wij hebben geen echte harde mening, we willen wel faciliteren maar weten nog niet waar? We moeten ondernemers motiveren naar Nunspeet te komen, ze wijzen op positieve spin-off. We hebben een dure De Kolk liggen, waarom zouden we dan elders opnieuw investeren?
We zijn een voorstander van de nieuwe plek
Dit kan niet doorgaan vanwege een dassenburg, dus zo snel mogelijk doorgaan op een andere plek. De SGP heeft wel behoefte aan onderbouwing van de behoefte door de bedrijvenkring van Elspeet.
Urgentie is er niet: animo té vrijblijvend en er zijn alternatieven (locatie Bossenbroek), laten we de markt eerst zijn werking maar doen.
Wij ijveren voor een afgeslankte variant: er is enorme vraag vanuit de ondernemers. Laten we deze niet dwingen naar de Kolk te gaan. Elspeet moet ook blijven ondernemen, dit bied draagvlak voor een leefbaar milieu waar ook jongeren kansen krijgen.
Kleinschalige schone bedrijvigheid is mogelijk. De overige bedrijven kunnen naar De Kolk.


Sportparken en voorzieningen

Initiatiefrijke ondernemers worden beperkt omdat het bestemminsplan de bedrijfsvoering bepaald.
We moeten aankleding en buitengebied revitaliseren, ook het parkeren. Daarnaast differentiatie behouden: hoog plus laagwaardige kwaliteit voor verschillende doelgroepen. Betreffende de Brake: we willen géén situatie zoals in Hattem! Een 2nd opinion is gewenst over hoe we de Brake optimaliseren qua vorm en begroting. In Vierhouten moet kunstgras komen. Nunspeet moet een fietscentrum worden in samenwerking met de provincie en de Volharding.
Standpunt over de Wiltsangh: geen nieuwbouw van een zwembad en sportzaal gefinancierd met onroerendezaakbelasting in deze tijden. Wij zijn voor renovatie van de Brake en de Wiltsangh, het budget is er! De andere partijen durven geen keuze te maken.
Zwembad de Brake is oud en duur in onderhoud. Een optie is verkoop aan Nestlé. Het zwembad voldoet niet aan de wedstrijd eisen. Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk. Een slechtweer voorziening in de vorm van een zwembad is voor toeristen gewenst. Er moet een goed plan uitgewerkt worden waarin alle voorziening worden meegenomen.


Westelijke rondweg

Het geld voor de westelijke rondweg ligt in 2018 op de plank
Eens
Eens
Het heeft een hoge prioriteit, wij zijn hiermee eens.
Wij zijn hiermee oneens, het geld is er niet en het heeft geen prioriteit.
Het geld moet er zijn
Eens


Gemeentelijke verhogingen

Geen gemeentelijke verhogingen in de komende vier jaar
De wensen zijn zodanig dat we er niet aan ontkomen. Hou het op 3%.
Ja, dit moet op hetzelfde niveau blijven.
Een plan zonder dekking, waarbij de onroerendezaakbelasting de sluitpost is, is geen goed plan.
We kunnen het niet verwachten dat het zo blijft, want we moeten investeren en de wil tonen.


Reserve grondexploitatie

Wordt de raad juist geïnformeerd conform "Reserve grondexploitatie"?
Juist is anders, het kan beter
De waarde van de grond wijzigt dagelijks. Exacte waarde zegt niets, maar monitor het periodiek.
De rekenkamercommissie heeft commentaar, dus nee.
De raad moet kunnen controleren. We gaan dit oplossen.


Integrale toekomstvisie Nunspeet

De toekomstige "Integrale toekomstvisie Nunspeet 2030" iedere twee jaar actualiseren
Oneens
Oneens, een visie is een toekomst beeld. Als je dat elke 2 jaar veranderd ben je plannen aan het wijzigen.
Oneens
Wij zijn het hiermee eens, je laat je anders gijzelen door een visie.
Oneens
Oneens


Regelzucht

De regelzucht bij de overheid verlamt onze economie
Eens
Eens
Eens
Eens, er is politiek gedreven vanuit wantrouwen.
Eens
Eens, de regels komen van de politiek en daar zijn we zelf onderdeel van. Er is een cultuur op het gemeentehuis die de ruimte niet neemt die de regelgeving biedt.


Inhuren van externe bureaus

We moeten stoppen met het inhuren van externe bureaus behoudens specialisme.
Wij hebben de laatste tijd gepleit voor minder onderzoeken. Soms is het onderwerp wel erg specifiek.


Marketing

City marketing promoten voor Nunspeet en hiervoor geld beschikbaar stellen.
We willen een moderne bediening van de toerist. De bedrijven moeten ook mee doen.
Volledig Pakket Thuis hebben we niets aan. Laten we lokaal werken.


Regels

Minder regels, weg kapvergunning en welstandscommissie onder voorwaarden.
Afschaffen geeft een zooitje en dan staan er binnen de korse tijd geen bomen meer.
We moeten alles vrij laten


Vraag en antwoord

Voordat we naar de westelijke rondweg gaan ligt de vraag op mijn lippen die ik nu ook maar gelijk ga stellen: Meneer Stoffer, wanneer rijd de eerste auto over de Oostelijke rondweg? En moet er nog een ondertunneling komen ter hoogte van de Eperweg?

SGP
De eerste auto had er al moeten rijden. Het wordt nog een inspanning om deze voor de volgende verkiezingen te laten rijden.

En hoe kijkt u aan tegen de aanleg van de Westelijk Rondweg? Rapport "Rondweg West", van de Commissie "Veiligheid en Toegankelijkheid" is net uitgekomen, hoe ziet u dat? Op welke termijn en hoe gaan we dit betalen in deze barre tijden.

Gemeentebelang
Westelijke rondweg is gewenst, maar hopelijk zonder de procedures die de oostelijke weg opgehouden wordt.

Moet de onveilige situatie rond de spoorwegovergang Elspeterweg met inmiddels een aantal ernstige ongelukken duren totdat de Westelijke rondweg er is? Of gaan we daar op korte termijn iets aan doen. (van nu gelijkvloerse kruising naar ongelijkvloerse kruising?)

CDA
De tunnel bij de Elspeterweg is noodzakelijk. Kennelijk lukt het Nunspeet niet om bij de provincie hiervoor geld te krijgen. De goede plannen waar we voor gaan ontbreken nog.

Kan de onveilige situatie rond het Stationsplein voort duren tot dat de Westelijke rondweg is aangelegd.

VVD
Het stationsplein moet aangepakt worden ook als er een westelijke rondweg komt. Een grondige aanpak is een tunnel. Het geld moet bij de provincie vrijkomen. Durf en doorhakken.

Weinig groen en Natuur in uw programma,(waar u als politieke partij zo voor staat) terwijl Nunspeet toch in hoge mate afhankelijk is van onze Natuur, gaat het zo goed met de Natuur?

Christenunie
Waarom weinig natuur in het programma? Zorg voor de schepping zit in onze natuur. Wij zijn weldegelijk bezig met de natuur alleen hebben we hierin niet alle punten naar voren gebracht in ons programma.

De Cultuur op het gemeentehuis moet om van nee⁄tenzij naar ja⁄mits, goede ideeën worden lamgeslagen door traagheid en redenatie vanuit beperkingen, uitgaan van eigen kracht en weg met de kostenverslindende advies bureau's.

PVDA
Het gemeentehuis moet naar (minder nee en ja maar). Er moeten zeker minder kostenverslindende adviesbureaus ingeschakeld worden. Het veranderen van de cultuur is moeilijk. De bestuurscultuur is erg risico mijdend. Hierdoor worden doelen niet gerealiseerd.

Bedrijfsterreinen dienen van een breedbandfaciliteit voorzien te zijn. Digitale bereikbaarheid, Wi-Fi, en een app zijn een onderscheidende factor die zeker voor "de Kolk" gelijk meegenomen dienen te worden met de Nutsbedrijven, het is toch een basisvoorziening. Maar ook op de bestaande terreinen dient de overheid te investeren in deze voor de komende decennia zo belangrijke speler.

Gemeentebelang
De Gemeente moet de voorzieningen in digitale infrastructuur aanbieden, maar de ondernemers zullen hier zelf wel aan mee moeten betalen. (met deze stelling is de SGP het eens)

Vindt u dat in het kader van Care Valley Veluwe de gemeenten onderling ook met elkaar af dienen te stemmen hoe zij hun bedrijventerrein hierop inrichten? Hoogwaardige Arbeid, Innovatie, Food, etc.

CDA
Samenwerking Care Valley is niet alleen zorg, maar ook toerisme. Bedrijven terreinen moet je in samenwerking met de regio aanleggen. Care valley leeft niet. Toerisme is echter onze meerwaarde. Ontwikkel Nunspeet aan zee. (VVD en Gemeentebelang zijn het hiermee eens)

Gemeenten moeten samenwerken van het kabinet, waarom dan samenwerking binnen Meerinzicht in de sloot gooien en niet kiezen voor Harderwijk/Ermelo/Zeewolde met al zijn kennis en kunde. De eerdere samenwerking met Elburg is ook al mislukt, heerst er een cultuur van wantrouwen in deze gemeente?

Christenunie
Samenwerking met andere gemeenten is nodig, maar Nunspeet kan zelfstandig blijven. Kijk hierbij vooral naar Elburg en Oldebroek, want Harderwijk, Ermelo en Zeewolde werken aan de andere kant samen.
SGP
Bestuurlijk en financieel hebben we de boel op orde. Dat willen we zo houden. Als we moeten samenwerken dan met Elburg en Oldebroek.
PvdA
Samenwerking is tot nu toe door de college partijen tegenhouden. Wij zijn voorstander van samenwerking want we kunnen alle taken die we op ons afkomen niet betalen.
Gemeentebelang
Wij willen zo lang we in staat zijn om onze burgers tevreden te houden zelfstandig blijven.
VVD
We moeten wel samenwerken want anders zal de provincie het voor ons doen. Wij willen met Harderwijk, Ermelo en Zeewolde samenwerken.

De gemeente Nunspeet eist bij aanbestedingen van werk 10% Nunspeetse werknemers om werkeloosheid te bestrijden, dit staat in uw verkiezings programma. Hoe stelt u zich dat voor?

PVDA
We moeten 10% arbeidsgehandicapten aannemen bij gemeentelijke aanbestedingen. Zo kunnen de sociale werkplaatsen worden opgeheven.Iedereen moet een nuttige dagbesteding krijgen, we willen een participatie maatschappij.
Gemeentebelang
Niet alleen de gemeente, maar alle ondernemers moeten zich hiervoor inzetten.
CDA
In het gemeentehuis zou dit kunnen beginnen, maar je vindt ze daar nog niet.

Wel nieuw Zwembad "De Brake", geen nieuw Zwembad? Wel recreatieve functie, geen recreatieve functie? Wel samenwerken, multifunctioneel zijn, maatschappelijk belang? Hoe ziet het CDA dat?

CDA
Zwembad: nieuwbouw en modern bad, waar de zwemvereniging en recreanten een plek krijgen.
SGP
Alleen als het voor Nunspeet betaalbaar is.
PvdA
Er moet een recreatieve slecht weer accommodatie zijn State of the art.
Gemeentebelang
Als we voorzieningen in stand willen houden, dan moet je bereid zijn hiervoor te betalen. We zijn de goedkoopste gemeente in de regio. Wij zijn bereid de OZB hiervoor iets te verhogen. Als we het op de wiltsangh doen kun je dingen combineren.
Christenunie
De OZB wordt wat te gemakkelijk gemaakt, maar de gegevens zijn er nog niet.
PvdA
We hebben al 100.000 uitgegeven aan onderzoeken. Alle info is er.
VVD
Er moet een recreatieve functie zijn in het nieuwe zwembad.

Zet en typefouten voorbehouden